NAWAWALA RIN

Leviticus 19:35
Do not use dishonest standards when measuring length, weight or quantity.

Napakaraming mahusay mandaya. Pag bumili ka ng tela, ang bilis magyarda ng tindera kaya pagdating mo sa bahay, kapos ang tela. Ang huhusay ng pulso na akala mo madyikero. Kulang sa guhit ang mga tinimbang na prutas o bigas. Mga karneng tinuturukan ng tubig para bumigat ang timbang. Mga gulay at isda na inilulubog sa formalin para mukhang sariwa. Napakawalang-kunsyensya ng mga tinderang ito para pakainin tayo ng chemical na ginagamit para hindi maagnas ang patay! Yan ang kinamumuhian ng Dios. Isa pang mandaraya yung mahilig mangutang pero wala naman palang kabalak-balak magbayad.

HINDI EXCUSE

Acts 7:11
Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians for they received the message with great eagerness and examined the Scriptures everyday to see if what Paul said was true.

Huwag lubos na magtiwala kahit kanino pag tungkol sa Bible ang pag-uusapan. Dapat ay sinusuri nating mabuti ang mga claims. I-check natin kung biblical nga ba ang sinabi. May mga teachers na kapag lubos na tayong nagtitiwala sa pagtuturo nila ng biblical teachings ay nagsasamantala at ipinapasok ang kanilang personal na katuruan.

LISTEN AND GROW

Mark 4:24-25
“Consider carefully what you hear,” he continued. “With the measure you use, it will be measured to you—and even more. Whoever has will be given more; whoever does not have, even what he has will be taken from him.”

Consider how we listen. If we listen more, we will hear more; therefore, we will understand more. Less listening means less understanding. Hindi natin puedeng sabihin, “Dios ko, hindi ko po kayo maunawaan. Tinatamad na po akong mag-aral tuloy.” But those who listen well will be rewarded with understanding. Gaganahan sila lalong makinig kaya lalong yayaman ang kaalaman nila at lalo silang payayamanin. The attention one gives to learning God’s teaching will be rewarded proportionately. In fact, even beyond proportionately. A devoted listener to the mysteries of God’s kingdom will be rewarded.

MAS DAPAT INGATAN

Ecclesiastes 10:1
As dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor.

Totoo nga naman. Kahit may isang balde kang pabango pag nilagyan ng isang langaw na patay, mabaho na yon. Kahit pa nga ang sarap-sarap na ulam nalaglagan lang ng konting patak ng kung anong tubig, napapanis na. At kahit ang laki-laki ng kumot o traje de bodang puti, madumihan lang ng kapiraso, marumi na. A little bad can destroy so much good.

CHURCH PROPERTY

1 Corinthians 12:7
Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good.

Merong ibinigay sa bawat mananampalataya, kahit man lang isang gift o kakayahan, para sa ikabubuti ng lahat. Sa iba pa nga, higit sa isa ang ibinigay. Ang spiritual gift ay ibinibigay ng Panginoon para isuko sa church.