Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Ecclesiastes 6:2

God may give you everything you want—money, property, and wealth. Then God doesn’t let you enjoy it and someone you don’t even know gets it all. That’s senseless and terribly unfair!

Mayroon daw mga taong pinagpala naman at nagkaroon ng kakayahan na magpayaman kaya lang hindi sila nabigyan ng pagkakataong lasapin yung sarap ng kayamanan na kanilang inipon. Bakit? Sapagkat kung iisipin natin, there are great payments to be made for great wealth. Hindi naman dali-daling yumayaman ang tao, maraming paghihirap at sakripisyo yan. You invest not only money but also your time, talent, and relationship. At kapag yumaman na, yung mga hindi naman katuwang na ipunin yung kayamanan, gustong makihati. Ang hirap ngayon, kung naubos mo na yung lakas mo at yung good relationship with people para ka yumaman, ano pa ang natira para ma-enjoy mo yun? Na kahit mayaman ka, namamatay ka rin. And through death, succession and inheritance, legalities and other reasons, you lose control of your possessions. Habang buhay, malakas, at malinaw ang iyong isip, dun mo lang hawak yan. Darating ang panahon na iba na ang magma-manage at magpapasasa d’yan.

Ano ang punto ni Solomon? That it is senseless and unfair for the producer to work so hard and not enjoy its fruits. Hindi sinasabi ni Solomon na huwag kang magpayaman. Pero dapat pakinabangan mo rin ang pinaghirapan mo. God just did not create you to become a beast of burden. You must learn to pause, rest, and enjoy what you have worked for.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.