Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Proverbs 28:8

If you make money by charging high interest rates, you will lose it all to someone who cares for the poor.

Every lending has an element of risk, so you must take the risk and have a little room in your mind that you might not get paid. Lend only what you can afford to forget. Huwag mong ipauutang yung para sa pangangailangan mo. Magmamatrikula ang anak mo bukas, may mangungutang na pinsan mo ngayon. Ipapahiram mo, ‘tapos ikaw ang hindi makatulog dahil yung anak mo tuloy ang hindi nakamatrikula pero yung anak ng pinsan mo ang nakapag-debut!

Pero kung magpapautang ka naman, and if you charge people with exorbitant interest daw, you will lose all that you have and it will go to someone who cares for the poor. Kaya ang Dios ang sumisingil doon sa sobrang mataas magpa-interest.

Pansinin nyo yung mga negosyanteng usurero. Yung lampas-lampas sa dapat at sa moral na katanggap-tanggap yung interest. Oo, nakakasingil sila pero one time lang silang masuba ng isang malaking nangutang, nauubos ang kapital nila. O kaya naluluoy sila. Kadalasan ang mga sakit ng mga usurero yung nangangayayat, natutuyot, nangangalirang, natatayantang ang katawan nila. Yung pag may sakit siya ay parang natutuyo at sinisipsip siya ng kung ano’ng maraming-maraming invisible na linta. Yung mga sakit na natutuyo ang balat, naghihirap ang katawan at ang tagal-tagal mamatay. Magtatanong ka tuloy, “Usurero ka ba?”

Kasi bawat patak ng luha ng mga sobra nating ginigipit at sinisingilan ng malalaking interest ay naiipon sa langit at sinisingil ng Dios.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.