Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

John 14:12

I tell you for certain that if you have faith in me, you will do the same things that I am doing. You will do even greater things…  

It is important that when we speak, we make people feel good. Let us make people happy when we open your mouth. Why? Because we are extensions of Christ. When Christ opens his mouth, people get healed. Pero, ang sabi nya, “Sandali lang ako dito sa mundo e. But you will do greater things than what I have done, kasi babalik ako sa Ama at ako ang magiging intercessor nyo.” Ang Panginoon ang magiging source ng ating lakas. He will give us the capacity to go beyond ourselves. Ang kamay natin ay karugtong ng kamay ni Hesus. Maraming nararating ang kamay nya sa pamamagitan ng nararating ng paglilingkod ng ating mga kamay. Ang mga paa natin ay extensions ng kanyang paa. Nakakarating ang mabuting balita kung saan nakakarating ang ating paa. At sa pamamagitan ng ating mga bibig, dumaraan ang mga salitang lumalabas lamang sa mga labi nya. Ganun ang pagiging Kristiano.

Do not be satanic sa paggamit ng ating katawan, especially in the use of our mouth. Huwag nating payagan na tuwing bumubuka ang ating bibig, si Satanas ang nagwawagi. Na nagagamit nya ang ating labi para magkaroon ng division, ng gulo, at ng pagkakanya-kanya.

There is too much illness, pain, sorrow, and trouble in people’s lives. Kung hindi tayo makapagpapagaan ng kanilang pasanin, huwag na tayong magpabigat. Let Christ love people through you. Let Christ serve people through you. Let Christ speak to people through you.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.