Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

2 Kings 2:23-24.

Elisha left and headed toward Bethel. Along the way some boys started making fun of him by shouting, “Go away, baldy! Get out of here!” Elisha turned around and stared at the boys. Then he cursed them in the name of the LORD. At once two bears ran out of the words and ripped to pieces 42 of the boys.

Ano nga bang ginawa ng mga kabataan? They jeered the man of God, unaware of who he was, on the basis of his looks: “Hoy! Kalbo! Kalbo!” Kakakita-kita pa lang ni Elisha kay Elijah na dinagit ng mga apoy paakyat. Kabibigay-bigay pa lang sa kanya ni Elijah at ng Dios ng double anointing. Kadadapa-dapa pa lang at kayuyuko-yuko sa kanya ng mga kagalang-galang na mga propeta. At kagagaling pa lang nya sa pag-aararo. Hindi pa siya bihasa on the finer points of the prophetic ministry. He called down a curse on them, then two bears came out of the woods and mauled all forty-two youths–a very cruel act done in the name of God.

“Bakit ganun? Mga bata lang sila. Grabe naman ang ganti!” It is doubtful if this was God’s perfect will. Ngunit hindi ugali ng Dios na manaog mula sa langit upang makialam at derechahang sumangkot, kahit pa umaabuso sa kanilang kapangyarihan ang kanyang mga lingkod. Gayunpaman, huwag manukso, mangantiyaw at mang-inis ng lingkod ng Dios. “Do not touch my anointed ones; do my prophets no harm” (1 Chronicles 16:22). Malinaw ang bilin: huwag mong sasalingin, pipitikin, o kakantiin, lalong-lalo na kung alam mong anointed at doble pa. Mas anointed, mas pag-ingatan.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.