Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Song of Songs 1:17 (NIV)

The beams of our house are cedars; our rafters are firs.

Ano ang kinalaman ng architecture sa romance? Men put stability into the equation. Guwapo ang pagtingin ng lalaki sa sarili nya hindi lang dahil guwapo yung hitsura kundi dahil nakakapag-provide siya nang mabuti sa kanyang asawa, nakakapagpatayo siya ng matibay na bahay. Matitibay na kahoy yung mga soleras, hindi gumuguho. Hindi nakalaylay yung kanyang mga bubong dahil maganda ang pagkakagawa. A man considers himself sexy if he is a good provider, if he could give his wife good shelter and a lot of provisions.

Ano ang lesson? We allow our men to achieve. We encourage them when they are down. Pag wala silang trabaho, huwag silang lait-laitin. Pagka mahina ang kita, huwag silang kaya-kayanin kasi kasama sa pagtingin ng lalaki sa kanyang kagandahang lalaki yung kakayanan nyang magbigay ng pagkain, bahay at ibang pangangailangan. Pero alam naman natin that the careers of our menfolk are not always fruitful and profitable. So in moments when they are not at their peak earning capacity, kailangan ng babae ang lakas ng loob. Hindi nya kinakawawa kasi pati yung kanyang romantic performance will be affected. Bahagi ng pagtingin ng lalaki sa sarili nya yung kakayahan nyang manindigan at magbigay ng mabubuting bagay sa kanyang minamahal.

Kung kayo ang lalaki, do your best to be a better provider. But just in case sobrang talino, sobrang laking kumita ang napangasawa nyong babae, mag-compensate kayo sa ibang paraan kung papaano nyo mapapatunayang may katangian kayo na dapat din nyang hangaan at pahalagahan. Mahalaga yung iginagalang mo yung self-image ng iyong kapwa.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.