Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

James 2:12-13

Speak and act like people who will be judged by the law that sets us free. Do this, because on the day of judgment there will be no pity for those who have not had pity on others. But even on judgment, God is merciful!

Isang kasalanan sa ating kapwa ang siya ay husgahan nang walang pagsisiyasat at paglilimi. Kung may isinusumbong laban sa isang tao at hindi pa natin naririnig ang kanyang panig, huwag muna tayong gagawa ng conclusion kung sino ang tama at kung sino ang mali. Wala namang nagsusumbong at aamin na, “Alam mo nag-away kami ni Person A. Ako ang may kasalanan. Ang sama-sama ko. Ang sungit-sungit ko kasi.” Pag narinig nyo yan sa isang tao, humanga kayo at sumaludo.

People will always justify themselves and condemn others para kampihan nyo sila. Lalung-lalo na kung ang nagsusumbong sa inyo ay malapit sa inyong puso. Tiyak, kampi kayo agad. Ganyan ang mga nasa sanlibutan. Pero dapat iba ang pananaw ng mga mananampalataya.

Dapat nating itanong sa sarili, are we being fair to the innocent or are we being judgmental? Are we merciful? Pagka mayroong nagkukwentuhan at naninirang-puri sa isang tao, nagpapakita ba tayo ng habag dun sa sinisiraan? Are we fair to the innocent and are we merciful to the guilty? Hindi por que guilty ang isang tao ay maaari na natin siyang yurakan at wasakin. Hinihingan din tayo ng habag. Kung tayo ay mapagpatawad maging sa mga nagkakamali, tayo man ay hindi titikim ng panghuhusga. Kung gaano karami yung ibinibigay nating habag sa mga nagkakasala, ganun din ang matatanggap nating habag para sa mga sarili nating guilt.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.