Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Song of Songs 2:14

…Let me see how lovely you are! Let me hear the sound of your melodious voice.

Couples, be loving. But more than that, be lovable and lovely. Iisa yung root word ng mga salitang ito—love. Kailangan kaakit-akit at kaibig-ibig kayo. Bakit? Sapagkat ito’y kabanalan. Bakit kabanalan ang maging kaakit-akit? Because it is a ministry to your spouse.

It is kindness to your spouse that your spouse hears music in your voice, sees beauty in your face, and feels love in your embrace. Tinutulungan nyo siyang huwag maakit sa iba at huwag magtaksil. Tinuturuan nyo siyang maging mabuting ama o ina, dahil ang mabuting magulang dapat mabuting asawa muna. For you to be a good parent, you have to be a good spouse first.

Then you make yourself interesting so that your spouse is always interested in you. Binibigyan nyo siya ng maraming magagandang dahilan para manatiling umiibig, tapat at masaya. Pero dahil ang tao ay patuloy na umeedad, you must allow each other to mature and age. Huwag nyong hanapin na mukha siyang katorse anyos e may apo na kayo. May panahon ang lahat ng uri ng kagandahan. At lahat ng uri ng ganda sa kanyang tamang panahon ay maganda.

Kaya our women must not be overburdened with the difficult duty of looking young. Lalo na’t hindi nyo naman nabigyan ng maraming pera, ng mga katulong, ng ginhawa sa buhay. Huwag nyo nang paghanapan na laging mukhang ubas. Talagang paminsan-minsan magmumukha siyang pasas. Hindi yung pag may nakakasalubong kayong mas bata at mas sariwa, lumilingon na kayo noon. Naiinsulto yung ego ng inyong wife. Dapat pinapasaya ninyo.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.