Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Ephesians 3:19 (MSG)

Live full lives, full in the fullness of God.

Napakarami sa atin, lalo na ang ating mga ina at mga kababaihan ng Pilipinas, halos wala nang sariling life. Noong bata-bata pa sila, ibinigay lahat sa asawa at nang tumanda-tanda, ibinigay lahat sa anak at sa asawa pa rin. Maging mapagbigay ngunit huwag ipamigay ang sariling buhay. You have to live your life. While you are trying to be a beautiful addition to someone else’s life, do not forget that it is your primary duty to live your life. Huwag nyong kakalimutan na kayo man ay nilikha ng Dios na mayroon ding tungkulin sa inyong sarili na habulin ang inyong mga pangarap, tupdin ang inyong mga nilalayon sa buhay at lasapin ang mga inaasam ninyo. Huwag lang kayong maging tuntungan ng iba bagama’t mahal nyo sila. Paminsan-minsan pumapayag tayo, nagvo-volunteer pa nga pero hindi ka nabuhay at hindi ka binuhay ng Dios para tuntungan lang ng iba. Mayroon ka dapat na buhay na ipinapamuhay na ikaw iyon, kahit isa kang asawa, magulang, at anak.

Kailangang may oras kayo na nagpapa-parlor, nagpapa-footscrub, para matanggal-tanggal naman yung mga kalyo sa paa nyo. Nakatapak na kayo ng thumbtacks, hindi nyo pa maramdaman dahil sa sobra ninyong kabayanihan. Huwag solohin ang trabaho sa bahay. At sa lagay ba sila na lang yung maluwag at ikaw na lang itong nalosyang nang nalosyang? At matapos kang malosyang ipagpapalit ka sa disi-otso anyos? Aba, hindi naman yata ganyan ang pamumuhay. Ilagay sa tama ang paglilingkod at ang sakripisyo. Tao ka rin, mayroon kang buhay. Dapat ipamuhay mo yan at pahabain ang buhay sa abot ng iyong makakaya.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.