Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Proverbs 31:8 (CEB)

Speak out on behalf of the voiceless, and for the rights of all who are vulnerable.

May mga taong api, kawawa, dukha, mahiyain, walang tinig, hindi marunong, mangmang na nangangailangan ng isang tinig na siyang magsasalita para sa kanila, na magpapaliwanag at maninindigan para sa kanilang panig, at magtuturo ng mga karapatang dapat na tinatamasa at tinatanggap nila. Be a voice. Be their voice. Kaya, mayroon tayong mga advocates, lawyers, law enforcers, at iba pang mga spokesperson na nagpapahiram ng kanilang karunungan at tinig para sa kapakanan ng iba. Nagbibigay sila ng mga walang bayad na payo sa mga nangangailangan nito. Para yung hindi alam ng marami tungkol, halimbawa, sa batas na pinagdalubhasaan nila ay mapakinabangan.

Ganun din, maraming beses na hinihiling ng Dios na ipahiram natin sa kanya yung tinig natin. Mayroon siyang gustong ituwid, tayo yung magiging instrument. Mayroon siyang gustong ipa-counsel, pinatalino tayo ng Dios para tayo ang gamiting boses nya.   At kailangang mayroon tayong pagmamahal para maituwid sila. Hindi yung akala natin kung sino tayong magaling. Dapat naman, we first earn the right to be heard. Tayong mga nagbabasa at nag-aaral ng Biblia, nakikinig sa marami nyang pangaral at marami nang alam, hindi tayo dapat tumangging maging spokesperson nya. Huwag nating ipagkait yung katuruang ibinibigay sa atin. Pinapalakas tayo para makapagpalakas din ng kapwa. Bine-bless tayo para maging blessing.

Nobody should be an end-user only. Kailangan dumadating yung blessing, lumulusot, nakakarating sa iba para patuloy itong dumating. We’ve got to lend our voice.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.