Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

James 3:13

Are any of you wise or sensible? Then show it by living right and by being humble and wise in everything you do.

Kagalang-galang ang mga taong mababa ang loob at mapagpakumbaba. Dignity comes from God. Pride comes from the devil. Dignity is staying grounded in spite or because of success, health, beauty and even prosperity. Kasi alam nating tumatanaw lang tayo ng utang na loob sa Dios. Humble people lead quiet lives. Paano magkakaroon ng katahimikan ang mga mayayabang kung yung ipinagyayabang nila ay biglang nawala? Paano kung yung kagandahan ay nadaganan ng tren? Yung kayamanan ay naubos sa isang maling investment? Yung health ay biglang nawala dahil sa pagdapo ng isang sakit? Laging nag-aalala ang mayayabang na tao dahil baka hindi nila ma-maintain yung ipinagyayabang nila. Kasi pagka bigla silang bumagsak, maaaring ikatutuwa pa ng iba, kaya bakit ka magyayabang?

Kaya tanungin natin, sino ba talaga ang mga marurunong? Yung may mababang loob na nagmumula sa karunungan. Kung tayo ay maganda, mayaman, malusog at matagumpay ‘tapos humble tayo, bumagsak man tayo sa buhay, marami pa ring tutulong at makikiisang loob sa atin, at hindi tayo nangangamba na may magtatawa o gaganti sa atin kung nawalan man tayo ng kapangyarihan. Isang malaking kabulaanan ang pride.

Only people who have no grasp of reality can be proud. And only people who are courting disaster remain proud. The humble are wise, ready for any possible reversal in fortunes. The humble are not pressured to maintain high standards of living. The humble are ready when they are tested, just in case it is taken away. Ang tunay na marunong ay hindi magyayabang.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.