MAKASALANAN AGAD?

John 9:1-3

As Jesus walked along, he saw a man who had been blind since birth. Jesus’ disciples asked, “Teacher, why was this man born blind? Was it because he or his parents sinned?” “No, it wasn’t!” Jesus answered. “But because of his blindness, you will see God work a miracle for him.”

Mahirap mapuwing, lalo pag mabulag at total yung blindness from birth, which was considered incurable. Tinanong tuloy, “Who sinned?” We will notice here that physical illness is blamed on spiritual deficiency. And Jesus gave a baffling answer. Sabi nya, “Hindi siya o ang kanyang magulang ang nagkasala dito.” So the widely held belief was disproven na pagka mayroong sakit, may kasalanan. O pag nagkaroon ng kasalanan, magkakaroon ng sakit. The very terrible condition was no one’s fault, sabi ng Panginoon. Lalong mahiwaga and sabi nya–the man’s condition was to serve a divine purpose.

BETTER, NOT BITTER

Hebrews 2:18

And now that Jesus has suffered and was tempted, he can help anyone else who is tempted.

Kanya-kanya tayo ng dala sa buhay. Kung minsan, sobrang bigat, kung minsan hindi masyado. Pana-panahon. Pag dumarating tayo sa hirap, nate-tempt tayo na tumalon sa ilog, maglaslas ng pulso, uminom ng lason, mag-drugs, maglasing, gumawa ng something crazy just to get out of our problem. Remember that Jesus went through all kinds of temptations so he understands your situation now, and your great help comes from him. Lumapit kay Hesus at magpatulong sa kanya.

MANALAMIN MUNA

Luke 6:41

“You can see the speck in your friend’s eye. But you don’t notice the log in your own eye.”

Pag naiinis tayo, nag-iisip-isip ba tayo na maaaring nasa atin ang problema? Kadalasan, ang sasabihin natin, “Siya ang may problema kaya siya nakakainis.” Ngunit sinasabi ni Lord, “Bago mo tingnan yang puwing ng kapwa mo, tingnan mo yung troso sa mata mo” pag tayo ay magagalitin at maramdamin. Ayaw nyang sinisisi natin agad ang kapwa. Tingnan muna natin ang ating sarili.

IN US LAGI

Psalm 23:4
I may walk through valleys as dark as death, but I won’t be afraid. You are with me, and your shepherd’s rod makes me feel safe.

Kahit ano’ng pagsisikap ang gawin natin, hindi tayo makakalayo sa Dios. Sasabihin ng iba, “E bakit parang sa buhay, M-W-F lang yata nandun ang Dios?” Magdahan-dahan ka ng pagsasalita, that’s a lie. Saan ka puedeng pumunta at magtago na hindi alam ng Dios? Wala. Huwag padaya sa guni-guni. Huwag padaya sa imahinasyon. Huwag padaya sa emosyon. Nagmumukhang malayo ang Dios dahil siguro namumuhay tayo nang labag sa kanyang kalooban. Nagmumukhang malayo ang Dios kasi hindi tayo sumusunod. Mayroon tayong inaalagaang kasalanan o mayroon tayong ayaw isuko na bahagi ng ating buhay. Dinadaya tuloy tayo ng ating sariling emosyon na parang wala ang Dios. Pero emotion or no emotion, intellect or no intellect, with or without thoughts, with life or death, up or above, here or there, God is in us, and nothing can change that.

YOU MATTER

1 Peter 4:10

Each of you has been blessed with one of God’s many wonderful gifts to be used in the service of others. So use your gift well.

Bawat isa ay binigyan ng Dios ng natatanging kakayahan para sa ikabubuti ng lahat. Kung natutukso tayong mag-isip that we are nothing because many people make us feel that way, dapat nating malaman na tayo ay unique. In the congregation, the fellowship, or the body of believers, everyone is needed. You are called for the good of the community. You have a purpose, a role to play, and a space to fill. If you are a part of a church and you are absent, you are cheating the church and yourself. Why? Because you are needed.

YOU MATTER

1 Peter 4:10

Each of you has been blessed with one of God’s many wonderful gifts to be used in the service of others. So use your gift well.

Bawat isa ay binigyan ng Dios ng natatanging kakayahan para sa ikabubuti ng lahat. Kung natutukso tayong mag-isip that we are nothing because many people make us feel that way, dapat nating malaman na tayo ay unique. In the congregation, the fellowship, or the body of believers, everyone is needed. You are called for the good of the community. You have a purpose, a role to play, and a space to fill. If you are a part of a church and you are absent, you are cheating the church and yourself. Why? Because you are needed.